د محتضر احکام: 527- مسأله: هغه مسلمان چی محتضر دی يعنی د ځکندن په حال دی نارينه دی يا ښځه، لوی وی يا کوچنی، بايد په شاپری باسی په يو ډول چی د پښو ارغوی ئی د قبلی وخواته وی او ليری نه دی چی دغه کار...
د زکات احکام  396-  مسأله: که حيوان په ټول کال د بيابان واښه وخوری زکات ئی واجب دی. که ټول کال يا يو مدت کرل سوی يا لو سوی واښه وخوری زکات نلری. 397-  مسأله: د سره زر او نقری زکات هغه وخت واجب کيږی...
روژه: يو بل د واجبو کارو او د اسلام برنامو د انسانانو د باطن جوړل د پاره (روژه) ده، روژه هغه ده چی انسان د سهار د اذان څه تر مغرب (ماښام) پوری د خدای (جل جلاله) د فرمان د اطاعت د پاره د برخو کارو چی...
لمونځ: د لمانځه اهميت: لمونځ ډير مهم دينی اعمال (عمل) دی چی که د خدای (جل جلاله) په درګاه کی قبول سی، نور عبادتونه هم قبول کيږی او که لمونځ قبول نسی، نور اعمال هم نه قبول کيږی. هغه ډول چی انسان په...
د ځوانانو احکام اجتهاد، تقليد او طهارت انسان کولای سی د (اجتهاد) يا (تقليد) له رويه د دين په احکامو عمل وکړی. اجتهاد: د دين د احکامو تفسير او ګټه اخيستل توان او قدرت درلودل د هغه د منابعو څخه مخصوصاً...
154- مسأله: يوولس شی نجاست پاک کوی او هغوته مطهرات وائی: 1- اوبه، 2- مځکه، 3- لمر، 4- استحاله، 5- د انګور سرکه کيدل، 6- انتقال، 7- اسلام، 8- تبعيت، 9- د عين نجاست ايسته کيدل ، 10- د نجاست خوړنکی...
527- مسأله: هغه مسلمان چی محتضر دی يعنی د ځکندن په حال دی نارينه دی يا ښځه، لوی وی يا کوچنی، بايد په شاپری باسی په يو ډول چی د پښو ارغوی ئی د قبلی وخواته وی او ليری نه دی چی دغه کار پخپله پر محتضر هم...
638- مسأله: مستحب غسلونه د اسلام په مقدس شرع ډير دی او د هغه د برخی څه دی: 1- د جمعی غسل، او وخت ئی د سهار د اذان څه دی تر غرمی، او ښه دی غرمی ته نژدی په ځای سی، او که تر غرمی نسی ښه دی چی بيله د ادا...
واجب غسلونه اوه ډول دی: لومړی: د جنابت غسل، دوهم: د حيض غسل، دريم: د نفاس غسل، څلورم: د استحاضی غسل، پنځم: د ميت مس غسل، شپږم: د ميت غسل، اوم: هغه غسل چی نذر، قسم او لکه د دغو په واسطه واجب کيږی. د...
230- مسأله: هغه ظرف چی د سپی يا سرکوزی يا مردار د پوسته څه جوړ سويدی خوړل او څښل په هغه ظرف کی حرام دی او هغه ظرف په اودس او غسل او هغه کارونه چه بايد په پاک شی وسی نبايد استعمال وکړی. بلکه احتياط...

Pages