دولسم لوستد قيامت د ثابتولو لپاره دويم دليل   خداى تعالى، چې موږ پرې عقيده لرو يو حکيم او عليم خداى دى د هغه ټول کارونه د حکمت له مخې دي او د دې نړى او انسان د پيدايښت او انسانانو ته د عقل د ورکړې او...
يوولسم لوستمعاد (قيامت) د دين درېيم  اصل پر معاد؛ يعنې قيامت عقيده ده، د خپلو کړنو جزا او سزا ته د رسيدو لپاره يو بل ژوند او بيا راپاڅېدو ته معاد وايي. پر قيامت ګروهه د انسانانو يوه پخوانۍ عقيده ده...
لسم لوستوروستى پيغمبر    ومو ويل، چې وروستى پېغمبر د اسلام ګران استازى حضرت محمدبن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم دى هغه مبارک په څلويښت کلنۍ کې پر پېغمبرۍ وګومارل شو. رحمن بابا وايي : نبوت په محمد...
نهم لوستپيغمبران معصوم دي   په دې خو پوه شو، چې د پېغمبرانو د راتلو يو مقصد د خلکو لار ښوونه ده؛ خو په دې کې هم شک نشته، چې که يو لارښود پخپله په ګناه ککړ وي؛ نو خلک پاکۍ او پاکلمنۍ ته نه شي رابللى....
اتم لوستنبوت  (پيغمبري)  د اسلام  دويم اصل د هغو پېغمبرانو پر نبوت او پېغمبرۍ عقيده ده چې خداى تعالى د انسانانو د لارښوونې لپاره رالېږلي دي او دا پېغمبران لکه څنګه چې په  کتابونو کې راغلي يو لک او...
اووم لوستد خداى تعالى سلبي صفتونه سلبي صفتونه هغه صفتونه دي چې که په چا کې وي؛ نو هغه به نيمګړى وي او بل ته به اړ وي او خداى تعالى له هغه صفته پاک دى، چې  ذات يې نيمګړى کړي يا يې نورو ته اړ او محتاج...
شپږم لوستخداى تعالى يو دى او شريک نۀ لري          د خداى تعالى يووالى له بېلابېلو لارو ثابتولى شو ؛ خو په دې لوست کې يواځې دوه دليلونه وايو:   لومړى دليل: د کائناتو پيوستون او همغږي پخپله د خداى...
پينځم لوست   د خداى پاک صفتونه هر صفت، چې انسان ته سترتوب او بزرګي ورکړي او اړتيا او نيمګرتيا يې لرې کړي هغه ته کمالي صفت وايي لکه د پوهې او هوښيارۍ صفت، چې له يو وګړي ناپوهي لرې کوي هم دا راز که څوک...
څلورم لوست د انسان په فکري سيستم کې نظم په دې لوست کې بيا د انسان د پيدايښت څيړلوته ورګرځو؛ ځکه،چې وائي ((د يار خبره تر هر څه خوږه وي)). انسان پخپله يوه لويه دنيا ده، چې هر غړى يې د خالق او پالونکې د...
درېيم لوست د کائناتو نظم او سمون د خداى تعالى پر شتون ښه شاهد دى که تاسو يو ګاډي، د ګنډلو ماشين، ګړۍ، الوتکې يا نورو څيزونو ته په غوروګورئ؛ نو وبه وينئ، چې په هر يو کې يو خاص نظم دى او په ځانګړي...

Pages