د پيغمبر(ص) او د امامانو د اصحابو کيسې د صحرا مرغلله بي بي فاطمه معصومه (سلام الله عليها) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره کاروان ورو ورو په صحرا...
د پيغمبر(ص) او د امامانو د اصحابو کيسې د عبادت عطر حضرت کميل بن زياد (رحمة الله عليه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره د کوفې جمات له خلکو ډک و د...
پيغمبر(ص) او د امامانو د اصحابو کيسې توره مرغلله قنبر، د امام علی(ع) غلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره "حجاج بن يوسف ثقفی" چې د اهلبيتو(ع) له...
د پيغمبر(ص) او د امامانو د اصحابو کيسې سره خرما حضرت ميثم تمار (رحمة الله) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره لوړه نه او سپين ويښته يې  لرل له عمره يې...
اصبغ بن نباته (رحمة الله عليه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني د نور لسمې روژې د سهار وخت و. دکوفی د ښار عجيبه حالت و. د...
مالک اشتر نخعي (رحمة الله عليه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني په ارام و عزت سره د کوفې له بازاره تيريده ډيرې ساده جامې يې...
د حليمه سعديه لور، بي بي حرّه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني حجاج بن يوسف د اهلبيتو عليهم السلام له ډېرو بې رحمه دښمنانو څخه...
د امام حسن لور فاطمه بي بي (سلام الله عليها( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني حسينی قافله ورو ورو له وچو بيابانو نو تېرېده....
د امام حسين (ع) لور بي بي سکينه (س) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني بي بي سکينه به کربلا کښې موجوده وه هغه خپل پلار خپلو...
د امرالقيس لور بي بي رباب (سلام الله عليها) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني رباب يوه پاکه اوپرهيزګاره جينۍ وه. د هغې پلار د...

Pages