سوره الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زيات مهربانه او پوره رحم لرونکې دے.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)

ووايه (اے محمده!) پناه وړم د خلکو رب ته

مَلِكِ النَّاسِ (2)

د ټولوخلکو څښتن ته

إِلَهِ النَّاسِ (3)

د ټولو خلکو معبود ته

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)

د وسوسه اچوونکي شيطان له شر څخه

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)

هغه (شيطان) چې د خلکو په سينو (زړونو) کښې وسوسې اچوي،

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)

که له پيريانو څخه وي او که له انسانانو