سپك خوب او بهلول يوۀ سړي چې په دروغو ويلو مشهور ؤ، بهلول ته وويل : زما خوب دومره سپك دى چې د بڼو د لګېدو اواز مې راويښوي. بهلول ورته وويل: او زماخوب بيا دومره سپك دى چې تل په هوا كې ځوړند وي او لېمو...
بهلول او خوش اوازه مارغۀ بهلول له خپل ملګري سره په باغ كې چكر واهۀ . د يوې ونې پر څانګه يوۀ ډېره ښكلي مارغۀ سندرې ويلې. د بهلول ملګري وويل: ګوره دا مارغه څومره ښكلى او څه ښه آواز يې دى. بهلول ورته...
بهلول او دارالمجانين د هارون الرشيد يو خپل په لاره روان ؤ. بهلول ورسره په نا پامۍ كې ټكر شو. د هارون خپل ولوېد او چې راپاڅېد په ډېره غوسه يې وويل: احمقه، ته نه پوهېږې چې زه څوك يم؟ بهلول ورته وويل:...
وچكالي او د بهلول ځواب په بغداد او شاو خوا كليو كې يې وچكالي وه. ټول باغونه او كروندې له تندې سوځېدل. ټول اسمان په ورېځو پوښلى ؤ خو باران نه ورېدۀ. خلكو هره ورځ د باران په تمه تېروله مګر د باران پته...
د خليفه عادل والى يوه ورځ بهلول د خلكو په ټولي كې وويل: هارون الرشيد عادل او با انصافه خليفه دى. خلكو ورته په تعجب وكتل او ويې پوښت: ته ولې دا وايې؟ بهلول ځواب وركړ : تېره شپه له خليفه سره وم او دۀ...
بهلول او ګوډ يو احمق بهلول ته په مخه ورغى، ورته يې ويل: په پیزه مې مچ ناست دى، لېرې به يې كړی! بهلول ورته وويل: ولې! ته يې نه شې لېرې كولى؟ هغه وويل: زما پښه ګوډه ده. بهلول ورته وويل: لاس خو دې نه دى...
غلطه پوښتنه او سم ځواب يو چا وغوښتل چې د خلكو په مینځ كې په بهلول پورې ټوكې وكړي. په همدې خاطر يې ورته وويل: كه د ونو جرړې په هوا كې واى او څانګه او پاڼې يې په مځكه واى نو څه پروا يې كوله؟ بهلول ورته...
د بهلول وېره يوه ورځ يوۀ كم عقل شاعر بهلول ته وويل: زه له سپين كاغذه تر هغه وخته وېرېږم چې شعرونه مې نه وي ورباندې ليكلي. بهلول ورته وويل: او زه بيا تر هغه وخته له سپين كاغذه نه ډارېږم چې تا پرې...
د بهلول لارښوونه يو لټ سړى بهلول ته راغى او ورته يې وويل: زړه مې غواړي يوۀ جګ غرۀ ته وخېژم خو ته كولى شې تر ټولو لنډه او اسانه لاره راوښيې؟ بهلول ځواب وركړ: تر ټولو لنډه او اسانه لار دا ده چې غرۀ ته...
ماته او بری بهلول ته خپل يوۀ ملګري وويل : كه مې موافق ياران لرلے، د ظالم هارون الرشيد پر خلاف مې بغاوت كاوۀ او هارون مې د مسلمانانو د خلافت له ګدۍ راښكته كاوۀ . بهلول ورته وويل : ملګري دې ډېر دي،...

Pages