دوه شپيتم اصل  عصمت دَ خونديتوب په معنیٰ دے او دَ نبوت په برخه کښې لاندينۍ مرتبې لري. الف: دَ وحي دَ اخستلو په وخت عصمت يعنی دَ وحي ساتلو رسول ب: له ګناه عصمت ج: په وګړنيزو او ټولنيزو چارو کښې له خطا...
شپږ پنځوسم اصل د انسان فطرت دا دے چې يو څيز هم بې دليله نه قبلوي او هر چا چې بې دليله يوه ادعا قبوله کړه هغه د خپل فطرت خلاف کار کړے دے. د نبوت ادعا هغه تر ټولو لويه ادعا ده چې يو انسان يې کولے شي نو...
تاليف: علامه سيد مرتضي عسکري بسم الله الرحمن الرحيم د مهربان اوو بخښونکي خداي په نامه   کتاب پيژانده: ليکوال:             علامه سيد مرتضی عسکري ژباړوونکې:        محبت علی چاپ کال:          1384بمطابق...