څلور څلويښتم اصل ټول مسلمانان خدای عادل ګڼي او عدل د خدای له جمالی صفتونو څخه يو صفت دے او د دې عقيدې بنياد دا ده چې قرآن هر ډول ظلم له خدايه منفی کړے دے او د ((قائم بالقسط)) په توګه ياد شوے دے لکه...
ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي په همدې وجه)د حسن و قبح عقلی له امله) مونږ په الهي عدل عقيده لرو او وايو چې محاله او ناشوونې ده چې خداى تعالى په خپلو بندګانو ظلم وکړي، بې دليله چاته سزا ورکړي او...