دين ته د مفسر او متولي ضرورت[1] پوښتنه: ولې دين سپړونکي  (مفسر) او متولي ته اړتيا لري؟ د پوښتنې وضاحت: ځينې نظريه ورکوونکي دا نظر لري چې دين او ديني معارف او ښوونې رسما ديني مفسر ته اړتيا نه لري بلکه...
سره له دې چې مونږ اسلام په دې زمانه کې د خدای يوازيني رسمي دين ګڼو خو باوري يو چې بايد د نورو آسماني دينونو له پيروانو سره ګډ سوله ايز ژوند ولرو، که هغوي په اسلامي هيوادونو کې ژوند کوي او که په نورو...