مونږ عقيده لرو: خداي تعالی د انسان د هدايت، مطلوب کمال  او تل پاتې نيکمرغۍ ته د انسانانود رسولو لپاره پيغمبران او رسولان  راستولي دي، ځکه چې که نه يې وو راليږلي د انسان د پيدايښت هدف نه حاصليده، او...

Pages