ځواب: د خداي پاک د اولياؤ په اشارو او نښو نښانو پورې تبرک کول او برکت غوښتل څه داسې مسئله نه ده چې نن سبا په مسلمانانو کې پيدا شوي وي بلکي د دې مسلې جرړي د رسول الله مبارک او د هغه حضرت د اصحابو د...
پوښتنه:  په اسلام کې د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي حکم څرنګه له يو بل سره جمع کيدے شي؟ ځواب:  د دغه ځواب لپاره اول بايد د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي په معنا او شرايطو ځان پوه کړو. د عقيدې ازادي په دې...
مونږ عقيده لرو: خداي تعالی د انسان د هدايت، مطلوب کمال  او تل پاتې نيکمرغۍ ته د انسانانود رسولو لپاره پيغمبران او رسولان  راستولي دي، ځکه چې که نه يې وو راليږلي د انسان د پيدايښت هدف نه حاصليده، او...

Pages