دوه شپيتم اصل  عصمت دَ خونديتوب په معنیٰ دے او دَ نبوت په برخه کښې لاندينۍ مرتبې لري. الف: دَ وحي دَ اخستلو په وخت عصمت يعنی دَ وحي ساتلو رسول ب: له ګناه عصمت ج: په وګړنيزو او ټولنيزو چارو کښې له خطا...
شپيتم اصل په تير اصل کښی مو له حقيقي پيغمبرانو د دروغجنو مدعيانو د پيژندلو او فرق لارې چارې وښودلې او د غيبو له نړۍ سره د پيغمبرانو رابطه چې هماغه وحی ده څيړو وحی چې دَ غيبو علم له نړۍ سره د...
شپږ پنځوسم اصل د انسان فطرت دا دے چې يو څيز هم بې دليله نه قبلوي او هر چا چې بې دليله يوه ادعا قبوله کړه هغه د خپل فطرت خلاف کار کړے دے. د نبوت ادعا هغه تر ټولو لويه ادعا ده چې يو انسان يې کولے شي نو...
پينځه پنځوسم اصل په تير شوي اصل کښې د عقل په حکم د پيغمبرانو د راليږلو په لازموالي پوه شو اوس د قرآن او روايتونو له نظره د نبوت لازموالے او د هغې موخې جاجو که څه هم قرآن همدې مسئلې ته د يوې عقلی...
ځلور پنځوسم اصل حکيم خدای د انسانانو د هدايت او لارښونې لپاره لوړ رتبه انسانان راليږلي دي او هغوي ته يې د انسانانو لپاره خپل پيغام ورکړے دے. دا هماغه پيغمبران او رسولان دي چې بندګانو ته د خدای د فيض...
يو پنځوسم اصل د انسان اختيار او آزادي يو منل شوے او روښانه حقيقت دے او انسان په بيلا بيلو طريقو هغه معلومولے شي. چې لاندې څو طريقو ته اشاره کوو. الف: د انسان ضمير او عقل په دې خبره ګواهی ورکوي چې هغه...
اته څلويښتم اصل قضا او قدر يوه منل شوې اسلامي عقيده ده چې په کتاب او سنت کښې راغلې ده او عقلی دليلونه يې هم تائيدوي. د قضا او قدر په هکله أيتونه ډير دي چې لاندې ترې ځينو ته اشاره کوو: قرأن د قدر په...
څلور څلويښتم اصل ټول مسلمانان خدای عادل ګڼي او عدل د خدای له جمالی صفتونو څخه يو صفت دے او د دې عقيدې بنياد دا ده چې قرآن هر ډول ظلم له خدايه منفی کړے دے او د ((قائم بالقسط)) په توګه ياد شوے دے لکه...
دوه څلويښتم اصل د خدای د صفتونو په تقسيم کښې مو دا خبره وکړه چې د خدای صفتونه په دوه ډوله دي: جلالی صفتونه او جمالی صفتونه. کوم صفتونه چې جمالی دي هغه ته ثبوتی صفتونه وايي، او کوم څه چې نقص او...
څلور ديرشم اصل له دې امله چې د خدای ذات نه ختميدونکے (غير متناهی) حقيقت دے او مثل او سارے نه لري نو انسان د هغه د ذات حقيقت ته د رسيدو لپاره څه لاره نه لري خو په عين حال کښې هغه د جمال او جلال د...

Pages