د مکې ښار په دروند تورتم او چپتيا کې ډوب ؤ او د ژوند او کار څه نښې نښانې نه ليدل کيدې. يوازې سپوږمۍ وه چې د نورو ورځو په شان ورو ورو د خواؤ شا له تورو غرونو راهسکه شوې وه او خپلې نرمې او تتې پلوشې يې...
 د اسلامي كتابونو مطالعې نه دا څرګنده شوې ده _ چې اهلِ بيت په درې (ډوله) قسمه دي اول قسم د لغت په مطابق د كور افرادو ته اهلِ بيت وئيلې شي _ د رسول مقبول په كور کښې چې څوک اوسيدو هغه د رسول (ص) اهلِ...

Pages