د اسلامي كتابونو مطالعې نه دا څرګنده شوې ده _ چې اهلِ بيت په درې (ډوله) قسمه دي اول قسم د لغت په مطابق د كور افرادو ته اهلِ بيت وئيلې شي _ د رسول مقبول په كور کښې چې څوک اوسيدو هغه د رسول (ص) اهلِ...

Pages