امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قران کې په قران کريم کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په هکله ډير آيتونه په بيلا بيلو تعبيروونو او لحنونو سره راغلي دي چې په هغو کې دوو آيتونو ته اشاره کوو خداي...