د کربلا له پيښې او مدينې ته تر ستنيدو وروسته د امام سجاد(ع) يو پروګرام د ځينو مسلمانو کسانو روزنه او د هغوي په وسيله د حديثونو او اسلامي علومو خپرول وو. شيخ طوسي د هغو کسانو شمير چې د امام اصحابان وو...