هغې په خپل عقل او پوهې او ځيرتيا او خبرتيا د موسی عليه السلام  د کلتور او دين حقيقت او حقانيت وپيژندۀ او زړه سره يې په موسی عليه السلام ايمان راوړ او هغه يې د يو زړه سواندي لارښود په توګه په خپل ژوند...