د خداي سره  د ملګرتيا ميوه رسول الله صلّى الله عليه و آله: مَن أصلَحَ فيما بَينَهُ وبَينَ اللهِ أصلَحَ اللهُ فيما بَينَهُ وبَينَ النّاسِ. څو ک چې هم  خداي سره خپله اړيکه اصلاح کړي  نو خداي هم د هغه...

Pages