د دوست اهمیت انسان په ټول ژوند کښې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازیتوب او د مناسب ملګري له نشتوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کښې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره د یو بل د...
د دوستانو او وروڼو د ډولونو په هکله، له اهلبيتو(ع) څخه ډېر روايتونه نقل شوي دي او د دې لپاره چې انسان په پوهې سره په دې لاره کښې قدم اوچت کړي، پکښې د هر ډول ملګرو او دوستانو بيلګې په روښانه توګه ذکر...