يو سل شلم اصل د ايمان او کفر حد د کلام له مهمو بحثونو څخه دے "ايمان" په لغت کښی، د تصديق کولو معنی لري او "کفر" د اغوستولو او پوشلو په معنی دے له همدې سببه کرونګر چې په ځمکه کښې دانې کري هغه ته هم...