د اسلام له پیله حضرت امام علی علیه سلام تل د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی ص په څنګ کې وو او د  اسلام د بلنې په موده کې څه په پټه او څه په ښکاره په مکې او مدینې کې یې له هیڅ ډول سر ښیدنې ډډه...