لسم لوستوروستى پيغمبر    ومو ويل، چې وروستى پېغمبر د اسلام ګران استازى حضرت محمدبن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم دى هغه مبارک په څلويښت کلنۍ کې پر پېغمبرۍ وګومارل شو. رحمن بابا وايي : نبوت په محمد...
د اسلام د پيغمبر(ص) دين او بلنه ځينې ځانګړتياوې لري چې څلور ترې ډيرې مهمې دي مونږ په دريو اصلونو کښې هغه بيانوو.   اووه اويايم اصل: د پيغمبر دين او بلنه نړيواله بلنه وه او له يو قوم او ځای سره خاصه...
څلور اويايم اصل د پيغمبر(ص) د نبوت د نښانو او شواهد راټولول يو له هغو څيزونو دے چې ورسره د پيغمبر(ص) دعوی رښتيا ګڼل کيدے شي. دلته ځينې هغه نښانې بيانوو چې د پيغمبر(ص) د پيغمبرۍ په رښتياوالي دليل کيدے...