۳۱ کلنه مسلمانه میرمن ایوت بالداچینا یوه آسټرالیائۍ میرمن ده چې په څیړنې او پلټنې سره ئې سمه لاره موندلې ده ، وائی زه په انجیل سره لویه شوې وم ، خو دا مو درک کاوهّ چې د هغه زیاتې برخې د خداي کلام نه...