يو سل اته څلويښتم اصل د اسلام ټول فقهاء يوه خله دي چې ټول جنګي غنيمتونه دې د جهاد کوونکيو تر مينځ تقسيم شي خو د هغې پينځمه برخه بايد په خاصو ځايونو کښې خرچ شي لکه څنګه چې د قرآن پاک په آيت کښې بيان...
يو سل درې څلويښتم اصل شيعه عقيده لري چې د لمانځه په وخت بايد په ځمکه يا په هغه څه چې له ځمکې زرغونيږي (په دې شرط چې د خوړلو او اغوندلو نه وي) سجده وکړے شي. او له دې دواړو پرته په بل څه باندې په...
د اسلام دين له "عقيدې" او "شريعته" جوړ شوے دے يعنې (خدای او هستي پيژندنه او کړ مکړ) چې پيغمبر(ص) ورته اصول دين او فروع دين هم ويلي دي. په تېرو بحثونو کښې په دليلونو سره د شيعو له عقيدې خبر شو. همدا...
يو سل اتۀ ديرشم اصل د پيغمبر(ص) حديثونه د قرآن په شان يو خاص اعتبار لري او د پيغمبر(ص) سنت د خدای د کتاب په شان د مسلمانانو له فقهي او عقيدتي سرچينو څخه ګڼل کيږي. د پيغمبر(ص) له وفاته وروسته ځينو...