له هغو مسائلو څخه چې د وهابيانو په کتابونو کښې ورباندې بحث او خبرې اترې کيږي د اولياء کرامو د قبرونو ترڅنګ د نمونځ د ادا کولو ، د دعا د غوښتلو او  د هغوي په مقبرو کښې د څراغونود بلولو مسئله ده. د...