يوسل شپاړسم اصل په اسلامی تعليماتو _ بلکې په ټولو آسمانی شريعتونو کښې _ د ګناهګارو لپاره د توبې لاره خلاصه ده. کله چې يو انسان په خپلو کړو پښيمان شي نو د هغه روح د هغه پام خدای ته اړوي، د هغه په...
يوسل يوولسم اصل د عالمانو په خبرو کښې، د قرآن په پيروۍ کښې يوه مسئله د "اشراط الساعة" په نوم بيان شوې ده چې د هغې مطلب د قيامت علامې او نخښانې دي. د قيامت نخښانې په دوه ډوله ويشل کيږي: الف: هغه...
يوسل شپږم اصل د قرآن آيتونه او اسلامی حديثونه په دې خبره ګواه دي چې د انسانانو بيا ژوندي کول او معاد هم بدنی دے او هم روحی. د بدنی پاڅون مطلب دا دے چې بدن به په يو بل سرای کښې محشور شي او روح به ورته...
يو سل دريم اصل اسماني شريعتونه ټول په دې خبره يوه خله دي چې په آخرت باندې ايمان ضروری دے. ټولو پيغمبرانو توحيد ته د بلنې په څنګ کښې د قيامت او مرګ نه پس د ژوند په هکله هم خبرې کړي دي او په اخرت باندې...