يو سل پينځه څلويښتم اصل د شيعو فقهه د قرآن او سنت په رڼا کښې دوه ډوله واده جائز ګڼي: "ازدواج دائم" چې تفسير ته يې څه ضرورت نشته او يو "ازدواج موقت" يا "متعه" چې هغه په لاندينۍ طريقه ده: هغه ښځه او...