دولسم لوستد قيامت د ثابتولو لپاره دويم دليل   خداى تعالى، چې موږ پرې عقيده لرو يو حکيم او عليم خداى دى د هغه ټول کارونه د حکمت له مخې دي او د دې نړى او انسان د پيدايښت او انسانانو ته د عقل د ورکړې او...
يوولسم لوستمعاد (قيامت) د دين درېيم  اصل پر معاد؛ يعنې قيامت عقيده ده، د خپلو کړنو جزا او سزا ته د رسيدو لپاره يو بل ژوند او بيا راپاڅېدو ته معاد وايي. پر قيامت ګروهه د انسانانو يوه پخوانۍ عقيده ده...