بسم الله الرحمن الرحيم د صحيفه سجاديې په بې ساري عظمت د مصر د عالمانو څيړندويه نظرونه له ښاغلی سيد العلماء مد ظله العالي که تعصب او تنګ نظري څنګ ته کړو او له خوش اعتقادۍ هم تير شو او يوازې د تاريخ او...