اول: دا چې په روانو اوبو کې دې ولامبي او په سر دې دیرش لپې اوبه واچوي، په دې کار سره به په دغه کال کې له ټولو دردونو او رنځونو خوندي وي [1].  دوهم: دا چې مخ دې په یوه لپه یخو اوبو ووینځي چې له فقر او...
ای خدایه د قبرونو په خاوندانو )مرحومینو( مو ارامښت او خوښي ولیږه.  ای خدایه بډایه کړې هر بیوزله او فقیر، ای خدایه موړ کړې هر وږی. ای خدایه وپوښې هر لغړ.  ای خدایه لنډ کړې پور د هر پوروړي، ای خدایه...
په دې مقاله کښې غواړوو چې د روژې د مبارکې مياشتې د فضائلو،په دې مياشت کښې د ذکر مقام او همدارنګ د روژې په اړه د ځينو تازه مسلمان شويو کسانو د تجربې په باره کښې عرض وکړوو. خداے پاک د انسان په ژوند کښې...