چې په ټولو شپو او ورځو کې ادا او لوستل کیدی شي. السید ابن طاووس له امام صادق او امام کاظم علیهم السلام نه نقل کړې ده چې وې ویل: د روژې په میاشتې کې له اوله تر آخره له هر لمانځه ورسته دا دعا وایه: «...