د امام حسن لور فاطمه بي بي (سلام الله عليها( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ماشومانو او زلمکيانو لپاره ژباړه: محمدرحيم دراني حسينی قافله ورو ورو له وچو بيابانو نو تېرېده....