په اتمې دعا کښې لولو: خدايه له حرص، سرکشۍ، بغاوت، زياتي، غصې، د حسد له غلبې، د صبر له کمښت، د قناعت له کمۍ، بد اخلاقۍ، د شهوت له دباؤ او زور، له تعصب، د هوس او هوا له پيروۍ، د هدايته له سرغړونې، د...