شپږم لوستخداى تعالى يو دى او شريک نۀ لري          د خداى تعالى يووالى له بېلابېلو لارو ثابتولى شو ؛ خو په دې لوست کې يواځې دوه دليلونه وايو:   لومړى دليل: د کائناتو پيوستون او همغږي پخپله د خداى...
درېيم لوست د کائناتو نظم او سمون د خداى تعالى پر شتون ښه شاهد دى که تاسو يو ګاډي، د ګنډلو ماشين، ګړۍ، الوتکې يا نورو څيزونو ته په غوروګورئ؛ نو وبه وينئ، چې په هر يو کې يو خاص نظم دى او په ځانګړي...
درنو او قدرمنو دوستانو د قرب الهي يا خدای جل جلاله ته د نږدې کېدو د وسيلې په اړه يو په زړه پورې مطلب درته وړاندې کوو، هيله ده چې تر پايه راسره ملګري و اوسئ.  د لمانځه آثار، دغه رغنده عبادت د لمونځ...
په اتمې دعا کښې لولو: خدايه له حرص، سرکشۍ، بغاوت، زياتي، غصې، د حسد له غلبې، د صبر له کمښت، د قناعت له کمۍ، بد اخلاقۍ، د شهوت له دباؤ او زور، له تعصب، د هوس او هوا له پيروۍ، د هدايته له سرغړونې، د...