يوسل درې ويشتم اصل "بدعت" په لغت کښې نوي کار ته ويلے شي چې له دې وړاندې نه وي شوے چې د کوونکي لپاره يو ډول کمال او ښکلا حسابيږي، د خدای له صفتونو يو صفت "بديع" دے؛ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ...