د کربلا له پيښې او مدينې ته تر ستنيدو وروسته د امام سجاد(ع) يو پروګرام د ځينو مسلمانو کسانو روزنه او د هغوي په وسيله د حديثونو او اسلامي علومو خپرول وو. شيخ طوسي د هغو کسانو شمير چې د امام اصحابان وو...
امام سجاد(ع) د خپل امامت په دوران کښې له ظالمو حاکمانو سره مخامخ ؤ. يزيد، عبدالله بن زبير، مروان حکم، عبدالملک بن مروان او وليد بن عبدالملک هغه ظالم واکمنان وو چې د دوي په زمانه کښې واکمن وو. د...
امام سجاد(ع) د کربلا په پيښه کښې بيمار ؤ او دا د خداي حکمت او مصلحت ؤ چې دی بيمار وي او د کربلا په پيښه کښې بچ پاتې شي. چې د امامت سلسله او لړۍ جاری پاتې شي. د کربلا له پيښې وروسته هغه بزرګوار روغ...
يوه ورځ د شام په جامع جمات کښې يزيد يو خطيب ته ووې چې منبر ته وخيژه او په امام علی(ع) او امام حسين(ع) پسې بد رد ووايه. خطيب منبر ته اوختو او دغو دوؤ ته يې ډيرې بدې ردې وويلې او د معاويه او يزيد تعريف...
په شام کښې يې امام سره له خپلو څو نورو کسانو په تړلی حالت کښې د يزيد ماڼۍ ته بوتلل. امام په بهادرۍ او ميړانتيا سره يزيد ته مخ کړ او ويې ويل: "مَا ظَنُکَ بِرَسُولِ الله لَو دأنا مُوثقين فِی الحِبال...
بې شکه د امام حسين(ع) د کورنۍ بنديوانيدل د هغه حضرت د سپيڅلی پاڅون په کاميابولو کښې ډير مهم رول لرلی دی ځکه چې نه هغوی په دې سفر کښې په ميړانتوب او زغم سره خلقو ته د کربلا پيښه نۀ ده اورولې او که...
د امام سجاد(ع) په زمانه کښې يو سړي د هغوي د ځينو ملګرو په  وړاندې هغوي ته بد رد وويل او لاړو، امام سجاد(ع) موجودو کسانو ته وويل د دۀ خبرې خو مو واوريدې اوس راځی چې زما ځواب هم واوری، هغوی له امام...