د اختلاف وړ زياترو مسائلو د اواري لپاره د علمي او اسلامي کانفرنسونو جوړول چې پکښې مختلف افکار په علمي او منطقي شکل کښې وړاندې شي ډېر ګټور او موثر دي. په اوسنۍ زمانه کښې له توحيد او شرک سره اړوند يو...