يوسل شپاړسم اصل په اسلامی تعليماتو _ بلکې په ټولو آسمانی شريعتونو کښې _ د ګناهګارو لپاره د توبې لاره خلاصه ده. کله چې يو انسان په خپلو کړو پښيمان شي نو د هغه روح د هغه پام خدای ته اړوي، د هغه په...
نهه او يايم اصل: د اسلام د تل پاتي والي راز په دوو څيزونو کښې پټ دے. الف: د اسلام شريعت هغه شريعت دے چې د انسانانو د طبيعی او فطری ضرورتونو او اهلي هدايت ته د هغه د اړتيا لپاره يو بشپړ پروګرام لري...
ځواب: تر هر څه مخه غوره ګڼو چې د سياست معنا صفا کړو چې د هغې په رڼا کښې له دين سره د سياست رابطه ښکاره شي دلته د سياست د لفظ لپاره دوه احتماله شته. 1: اوله دا چې د سياست معنا چَلوَل، دوکه، چالاکي او...
پوښتنه:  په اسلام کې د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي حکم څرنګه له يو بل سره جمع کيدے شي؟ ځواب:  د دغه ځواب لپاره اول بايد د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي په معنا او شرايطو ځان پوه کړو. د عقيدې ازادي په دې...