(۱۶)د بهلول کیسې

انساني يا حيواني كار

د هارون الرشيد د دربار لوټمارو او ولجه ګرو د يوۀ خوار كليوال ګرېوان نيولى ؤ، ماليات يې ځنې غوښتل.

كليوال قسمونه خوړل چې غران راسره نشته ،خو د حكومت سړي يې بدحال ته نه كتل ورته ټينګ ؤ چې پيسې به راكوې. مامورانو ور سره ډېر شورماشور وكړخو له كليوال سره چې څه نه ؤ نو څه يې وركړي واى.

مامورانو له ډېرې غوسې د هغه كور ته اور ور كړ او ځنې لاړل. خوار كليوال په ژړا سر شو او په چيغو چيغو كې يې ويل: د خداى پار دى، دا خو د انسان كار نه دى د حيواناتو كار دى، بهلول چې په لاره روان ؤ او د كليوال خیرې يې واورېدې: ورته تم شو او ويې ويل، ته ولې وايې چې د انسان كار نه ؤ او دحيوان ؤ. دا چېرې كوم حيوان ليدلى يا اورېدلي چې داسې كار وكړي؟دا كارونه يوازې او يوازې انسانان كوي.

کلیدي کلمې: