(۱۵)د بهلول کیسې

بهلول او يو مغرور

يوۀ په ځان غره او كلانكار په يوۀ مجلس كې چې بهلول هم موجود ؤ، وويل : زما د فكر سويه دومره جګه ده چې له عادي خلكو سره غږېدا خوند نه راكوي او په دې كار شرمېږم.

بهلول ورته وويل: رښتيا وايې، ستا فكر دومره لوړ دى چې ستا عقل هم نه وررسېږي او دا دواړه دې له يوۀ بل ډېر لېرې دي.

کلیدي کلمې: