(۱۲)د بهلول کیسې

سپك سړى او بهلول

بهلول په لاره روان ؤ. يو سړى مخې ته ورغى چې هم په رنګ ښكلى ؤ او هم يې جامې ډېرې ښكلې په تن وې. بهلول ورغى او له سلامه وروسته يې يوه پوښتنه ځنې وكړه.

هغه ورسره ډېره سپكه رويه وكړه. بهلول ورته وويل: ته د بلورو هغه شفاف لوښې ته ورته يې چې په منځ كې يې زهر وي.

کلیدي کلمې: