(۱۱)د بهلول کیسې

بهلول او لالچي

يو لالچي او حريص سړي د بهلول د لاس ګوتې ته زړۀ وشو او ويې غوښتل چې په څه چل يې ترې يوسي، نو بهلول ته يې وويل: ګوتې دې ماته راكړه چې بيا هر وخت ستا ګوتې په خپل لاس كې وينم، ته به مې سترګو ته درېږې(یادیږی به مې).

بهلول ورته وويل: ګوتې نه دركوم او نور چې هر وخت د خپل لاس ګوتو ته وګورې زه به دې خامخا سترګوته ودرېږم او درياد به شي چې دبهلول ګوتې مې غوښته خو رايې نه كړه.

کلیدي کلمې: