(۱۰)د بهلول کیسې

سپك خوب او بهلول

يوۀ سړي چې په دروغو ويلو مشهور ؤ، بهلول ته وويل : زما خوب دومره سپك دى چې د بڼو د لګېدو اواز مې راويښوي.

بهلول ورته وويل: او زماخوب بيا دومره سپك دى چې تل په هوا كې ځوړند وي او لېمو ته مې نه راكوزېږي.

کلیدي کلمې: