څلورم آفت: د ظهور نخښې په خاص پيښو تطبيقول

په زياترو روايتونو کې د حضرت امام مهدي عليه السلام ظهور له پاره نخښې نخښانې بيان شوي دي. خو د هغه څه رنګوالي جزئيات او ځانګړتياوې روښانه نه دي. او دغه نه بيانول د مختلفو تشريحو او وضاحتونه له پاره يوه بهانه ده. او ځينې خلق د دې نخښو نخښانو په ځينې پيښو باندې تطبيقولو له پاره لګيا کيږي. او هم له دې مخې د ظهور د نزديکت خبرې کوي.

پس دغه څيز هم د مهدويت د فرهنګ له افتونو نه يو افت دے چې کله کله دغه افت بنيادم له ظهوره نا اميده کوي.

لکه د مثال په توګه د سفيانې نوم د يو خاص سړي په څيز بيان شي چې په فلانکي ځاې کې يې پاڅون کړې دے. او هم داسې د دجال په حقله هم ناسمه او بې دليله مطلب بيان شي او بيا روسته له دې د ظهور زيرې په نزدې وخت کې ټولو ته ورکړې شي او د څو کالو روسته پورې هم حضرت امام مهدي عليه السلام ظهور ؤ نه کړي نو ځينې خلق په ګمراهۍ او بې لارۍ کې اخته کيږي. او په خپلو سمو عقيدو کې په شک او شبهې کې غورځيږي.