په دعا کې د خدای د نومونو انتخاب

په طلب او دعا کې بايد خدای تعالی په هغه نامې سره وبلل شي چې د غوښتونکي له مقصد او موخې سره مناسب وي د خطاب دا روده نه يوازې خطاب بلکه دليل او او خطاب دواړه دي.مثلا که يو کس په فقر او بيوزلۍ کې وي نو يا غنی او که په ناروغۍ کې وي نو يا شافی دې ووايی چې په دې سره ذهن همدغه لوري ته متوجې کيږي. چې که خدای غنی دی نو له غنی او بډايه پرته بل څوک زمونږ فقر او بيوزلي ليرې کولی شي.؟ او که هغه شافی دی نو له شافي پرته له بل چا د شفا هيله کيدلی شي. او له دې امله چې هغه بډايه او غنی دی نو بايد د بيوزلي غريبي ختمه کړي او شافی دی نو بايد د ناروغی بيماري ختمه کړي. له دې سره سره د طلب او استحقاق وړتيا هم څرګنديږي په دې ډول چې ناروغ او نيستمن کس له شافی او غنی نه سوال ونه کړي نو له چا يې وکړي.نو کله چې د هغه بې نيازه پالونکي په در کې د سوال لاسونه پورته کوو نو پکار ده چې له خپلې غوښتنې سره په مناسب نوم سره هغه وبلو او که څوک نادار او نيستمن وي نو د يا غنی المغنی او الرازق په نومونو دې خدای وبلي او که د سلامتيا دعا غواړي نو يا شافی دې ووايي. او که مظلوم وي او دادرسي او مرسته غواړي نو يا منتقم دې ووايی او که د ګناهانو د بخښلو لپاره دعا کوي نو يا غفار او يا غفور نامې د واخلي او که يو حاجتمن د يو حاجت د پوره کولو لپاره سوال کوي نو په يا مجيب سره دې خدای وبلي.همدا راز هر ډول غوښتنه چې وي بايد خدای په هماغه نامې سره وبلل شي.

کلیدي کلمې: