له مصيبته مخکې دعا

له څرنګه چې علاج دوه ډوله دی يو له ناروغۍ مخکې يعنې له وړاندې د خپل حفاظت په توګه انسان داسې لارې چارې غوره کړي چې دغه مرض ورته ونه لګيږي او طبيعت د مرض له منلو انکار وکړي دا درملنه احتياطی ده او دوهم ډول دا دی چې بنيادم په مرض له اخته کيدو وروسته درملنه وکړي، طبيبان وايی چې پرهيز او احتياط تر درمنلې زيات ګټه ور دی. ځکه چې طبيعت سالم وي نو د احتياط اغيزې زر قبلوي. همدا شان دعا هم په دوه ډوله ده يوه دعا د مصيبت او مشکل له نازليدلو مخکې او بله وروسته، کومه دعا چې د مصيبت او ستونزې له پيدا کيدو مخکې وي هغه د پرهيز په شان ډيره اغيزمنه او موثره وي. نو د امن، عافيت او هوساينې په ورځو کې له مصيبت د بچ کيدو، او د پراخۍ او شتمنۍ په ورځو کې له تنګ لاسۍ او نيستۍ د بچ کيدو لپاره دعا کول پکار دي ځکه چې دغه ډول دعا د مصيبت او افت په لاره کې ډال جوړيږي لکه څرنګه چې امام صادق عليه السلام فرمايی:«من تقدم فی الدعاء استجيب له اذا نزل به البلاء» کوم کس چې د مصيبت له نازل کيدو مخکې دعا وکړي د مصيبت د راتللو په وخت د هغه دعا قبليږي)

کلیدي کلمې: