د ښځو له نورو څخه تقليد کول

د چا د دين مشره چې بی بی زهرا ده

د لويديز ښځو پسې تلنه يې خطا ده

څوک چې په خپله په فساد پسې دي

تا به ازاد کړي دا غوښتنه يې خطا ده.

ځينې خلق چې په خپل ژوند کښې نمونه او د ژوند طريقه نه لري هغو دا کوشش کوي چې نور کسان د ځان لپاره نمونه کړي او ورپسې لاړ شي، داسې خلک يقيناً په خپل ژوند کښې د ډېرو مشکلاتو او سختو سره مخامخ کيږي او کله کله خو ډېرې خطرناکې نتيجې د هغوي په انتظار وي.

د جامو ماډل، د اوسيدو ځاي او طريقه پکار ده دا ټول په يو خاص طريقې سره وي چې پکار ده انسان د ړوند تقليده وساتي او ښه اړخ ته يې وبلګي.

هغه کسان چې پداسې سخا او ناخوښ اخلاقو اخته دي اخر به هم خامخا په خپله عقيده او د دين په طريقه کښې سستيږي.

هغه پيغلې چې د خپل راتلوونکي وخت لپاره يې څه سوچ نه وي کړې او تل نور خلک د ځان لپاره نمونه جوړه وي او د نورو خلکو طريقې خپلوي هغوي د ټولو نه زيات په دې مشکل کښې اخته کيږي يعنې اخر هم خلکو سره د ناسته پاسته او د ژوند په څه رنګوالي کښې ړوند تقليد او پيروي، بې دينۍ او په عقيده کښې سستۍ سره سره وي.

د وړاندې خبرې د توضيح او تفصيل لپاره پکار ده چې وويل شي د هر يو انسان عقيدې له هغه محکمو څيزونو څخه وي چې هيڅکله په زور، مرګ او قتل سره له منځه نه ځي.

داسې ډېر انسانان تېر شوي دي د دښمن  ظلم او زياتي لاندې راغلي دي خو د هغوي عقيده نه يوازې دا چې له منځه تلې ده بلکې په خپله عقيده کښې نور هم کلک شوي او مضبوت شوي دي.