د صحیفی سجادیه ځينو دعاګانو ترجمه

په اتمې دعا کښې لولو: خدايه له حرص، سرکشۍ، بغاوت، زياتي، غصې، د حسد له غلبې، د صبر له کمښت، د قناعت له کمۍ، بد اخلاقۍ، د شهوت له دباؤ او زور، له تعصب، د هوس او هوا له پيروۍ، د هدايته له سرغړونې، د غفلت له خوبه، له ضرورته زيات د کار، د حقو په مقابل کښې د باطل له قبلولو، په ګناه له اصرار او ټينګار، د ګناه د وړې بللو، د عبادت او اطاعت له زيات بللو، له وس لرونکو سره د مقابلې او سيالۍ، او د غريبانو او خوارانو له سپک ګڼلو، د نيکي کوونکي له ناشکرۍ، له ظالم سره د ظلم له ملګرتيا او په مظلوم باندې له ظلم يا هغه څه چې زمونږ حق نۀ يې وغواړو يا د دين په ناپوهۍ سره څۀ ووايم، له دغو ټولو څخه تاته پناه وړم. او تاته پناه وړم له دې چې له چا سره د خيانت نيت ولرم، يا په خپل کردار غره شم او اوږدې اوږدې ارزوګانې ولرم، او تا ته پناه وړم د باطن له خباثت او ککړتيا څخه او يا دا چې وړه ګناه هيڅ ونۀ بولم او له دې چې شيطان راباندې بري شی، زمونږ روزګار او ژوند په بلاګانو او مصيبتونو کښې ښکيل شي، يا کوم پاچا په مونږ ظلم وکړي، خدايه له اسراف او فضول خرچۍ څخه تا ته پناه وړم او له دې چې کافي روزي ونۀ لرم، خدايه د دښمنانو له سپين سترګۍ او ميرڅۍ مې وساتې او خپلو هم سارو ته مې اړمن مۀ کړې، له ناڅاپي مرګه مې وساتې، پناه دروړم تا ته له ستر مصيبته او تر ټولو بدې بدمرغۍ او د عاقبت او اخرت له بدۍ، له نيکې بدلې څخه له محروميدو او په عذاب کښې له ښکيليدو.

خدايه سلام دې وی په محمد(ص) او د هغه په ال باندې ما او ټول مومنان سړي او ښځې په خپل رحمت سره له دغو بديو په امن کښې کړې. يا ارحم الرحمين.

لويه خدايه! په خپلې مهربانۍ سره زما نيت کامل کړې. په تا مې يقين کلک کړې، او په خپل قدرت سره زما بدۍ او غلطۍ سمې کړې.

باره خدايه! په محمد(ص) او د هغۀ په کورنۍ سلام وليږه. او زما فکر ځانته واړوه. ما هغه څۀ ته وهڅوه چې د قيامت په ورځ به يې رانه پوښتنه کوې او زما وختونه په هغه څۀ کښې تير کړې چې د کوم کار لپاره پيدا دی کړی يم، ما بې نيازه کړې او روزي مې پراخه کړې. په ناشکرۍ او غرور کښې مې ګرفتار نۀ کړې ماته د عبادت توفيق راکړې او عبادت مې په ځان خوښونې سره مۀ تباه کوې د خلقو لپاره زما لاسونه د خير او نيکۍ وګرځوې او په نورو باندې له منته او احسان اړولو مې وساتې، لوړ اخلاق راکړې او له ځان خرڅونې مې وساتې.

لويه خدايه! په محمد(ص) او د هغۀ په کورنۍ سلام وليږه، د دې په بدله کښې چې ستا په نزد زما درجه او عزت کم شي په خلقو کښې زما درجه مۀ لوړوې او ماته داسې ظاهري عزت مۀ راکوې چې په باطن کښې مې په هماغه اندازه په خپل نزد خوار کړې. خدايه درود او سلام دې وي په محمد(ص) او د هغۀ په کورنۍ ماته داسې هدايت وکړې چې بيا ترې واونۀ ړم، داسې لار وښيې چې کوز ترې نۀ شم او داسې سم نيت راکړې چې ترديد او شک پکښې ونۀ کړم. ما تر هغه وخته ژوندی وساتې چې عمر مې ستا په اطاعت او مننې کښې تيريږي او چې کله مې هم ژوند د شيطان ځاله شوه نو وامې خلې، ما واخلې تر دې مخکښې چې خپل نفرت کرکه او غصه په ما نازله کړې.

خدايه! ما ته د ظالمانو په وړاندې کلک او طاقتور لاس، د تيري ګرو په وړاندې تيزه ژبه او په دښمنانو برې راکړې. خدايه ماته طاقت راکړې چې له هغه چا سره چې له ما سره يې خيانت  کړی دی په خير ښيګړی سر مقابله وکړم، او څوک چې له ما لرې شوي دي نيکي وکړم . او چا چې زۀ محرومه کړی يم په بخشش سره يې بدله ورکړم، او چا چې زما غيبت کړی دی په نيکه يې ياد کړم، د ښيګړو او نيکيو شکر وکړم او له بديو سترګې پټې کړم. خدايه درود او سلام دې وي په محمد(ص) او د هغۀ په کورنۍ. ما د ښو خلقو په کاليو سينګار کړه او د پرهيزګارو په سينګار او جامه مې پټ کړې چې زۀ د عدل په پراختيا، د غصې په څښلو، د فتنې او دښمنۍ د اور په مړ کولو، د تيتو پرکو زړونو په څرګندولو او د هغوي د عيبونو په پټولو، نرم خوي، عاجزي، خوش اخلاقۍ، وقار، نرمۍ او په نيکيو کښې په بيړه کولو کښې کامياب شم.

کلیدي کلمې: