د روژې دمیاشتې د پیشمني دعا

د روژې دمیاشتې د پیشمني دعاګانې

دعای بهاء

دا ډیره عظیمه دعا ده او له امام رضا علیه السلام روایت دی چې دا د امام باقر علیه السلام دعا ده او هغه په دې ډول ده:

«اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِاَبْهاهُ وَكُلُّ بَهائِكَ بَهِىٌّ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَليلٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسَأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ اِنّي اَسْاَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ اَسمائِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْمائِكَ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اَللّـهُمَّ كَبيرَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِاَسْمائِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها،

دعای بهاء

ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د ښکلا تر ټولو دښکلې مرتبې په حق، او ستا د ښکلا ټولې مرتبې ښکلې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د ښکلا د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د جمال تر ټولو ښې مرتبې په حق او ستا د جمال ټولې مرتبې ښې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د جمال د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د جلال تر ټولو د لوړو مرتبو په حق او ستا د جلال ټولې مرتبې لوړې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د جلال د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د عظمت تر ټولو د اوچتې مرتبې په حق او ستا د عظمت ټولې مرتبې عظیمې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د عظمت د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د نور تر ټولو د ځلاندې مرتبې په حق او ستا د رڼا ټولې مرتبې نوراني دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د نور د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د رحمت تر ټولو د پراخې مرتبې په حق، او ستا د رحمت ټولې مرتبې پراخې دي، ای خدایه له تاغواړم ستا د رحمت د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا دکلماتو تر ټولو د کاملې مرتبې په حق او ستا د کلماتو ټولې مرتبې کاملې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د کلمو د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غواړم ستا د کمال تر ټولو د بشپړې مرتبې په حق او ستا دکمال ټولې مرتبې بشپړې دي ای خدایه له تا غواړم ستا د کمال د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د نومونو تر ټولو د لویې مرتبې په حق او ستا د نومونو ټولې مرتبې لویې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د نومونو د ټولو د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د عزت تر ټولو د عزتمنې مرتبې په حق او ستا د عزت ټولې مرتبې عزتمنې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د عزت د ټولو مرتبوپه حق،
 

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتي اسْتَطَلْتَ بِها عَلى كُلِّ شَيْء وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مَسائِلِكَ بِاَحَبِّها اِلَيْكَ وَكُلُّ مَسائِلِكَ اِلَيْكَ حَبيبَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلطانِكَ دائِمٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلّه، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عال، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِمَنّكَ كُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ اياتِكَ بِاَكْرَمِها وَكُلُّ آياتِكَ كَريمَةٌ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشَّأنِ وَالْجبَرُوتِ، وَاَسْاَلُكَ بِكُلِّ شَأْن وَحْدَهُ وجَبَرُوت وَحْدَها، اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِما تُجيبُني بِهِ حينَ اَسْاَلُكَ فَاَجِبْني يا اَللهُ.»[1]

 

 ای خدایه له تا غواړم ستا د ارادې تر ټولو د ارادې تر ټولو د نافذې مرتبې په حق او ستا د ارادې ټولې مرتبې نافذې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د ارادې د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د قدرت په حق چې په ټولو مخلوقاتو خپور دی او ستا ټولو قدرت په ټولو مخلوقاتو خپور دی ای خدایه له تا غواړم ستا د قدرت د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د علم د مرتبو تر ټولو د نافذې مرتبې په حق او ستا د علم ټولې مرتبې نافذې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د علم د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د وینا تر ټولو د غوره مرتبې په حق او ستا د وینا ټولې مرتبې غوره دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د وینا د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا په نزد ستا د غوښتنو تر ټولو د محبوبې او خوښې غوښتنې په حق او ستا د غوښتنو ټولې مرتبې محبوبې دي ای خدایه له تا غواړم ستا د غوښتنو د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غواړم ستا د شرف تر ټول د شریفې مرتبې په حق، او ستا د شرف ټولې مرتبې شریفې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د شرف د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د پاچاهۍ تر ټولو د پاتیدونکې مرتبې په حق او ستا دپاچاهۍ ټولې مرتبې پاتیدونکې دي ای خدایه له تا غواړم ستا د پاچاهۍ د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د واکمنۍ تر ټولو د ویاړمنې مرتبې په حق او ستا د واکمنۍ ټولې مرتبې ویاړمنې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د واکمنۍ د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا سوال کوم ستا د لوړاوي تر ټولو د لوړې مرتبې په حق او ستا د لواړوي ټولې مرتبې لوړې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د لوړاوي د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غوښتنه کوم ستا د کرم تر ټولو د قدیمې مرتبې په حق او ستا د کرمې ټولې مرتبې قدیمې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د کرم د ټولو مرتبو په حق، ای خدایه له تا غواړم ستا د نښو تر ټولو د محترمې مرتبې په حق، او ستا د نښو ټولې مرتبې محترمې دي، ای خدایه له تا غواړم ستا د ټولو نښو په حق، خدایه له تا غواړم ستا هغه شان او جبروت په حق چې ته پکې یې، او له تا غواړم ستا د هر جاه په حق یوازې، او ستا د هر جبروت به حق یوازې، ای خدایه له تا غوښتنه کوم دهغه څه په حق چې کله زه سوال کوم نو قبلوې یې نو ای خدایه زما سوال قبول کړل. ) بیا چې دې کوم حاجت وي له خدایه وغواړه ډاډه اوسه چې پوره به شي.

[1]- اقبال الأعمال 1: 175 فصل 20.

کلیدي کلمې: