د دعا شکل

د دعا غوښتلو لپاره بايد اودس وشي انسان د تشهد په حالت کې د قبلې په مخ کښيني او دعا وغواړي په دې ډول چې غږ يې نه ډير لوړ وي او نه ډير ټيټ البته که د ريا او ځان ښودنې انديښنه لري نو غوره دا ده چې غلې غلې دعا وغواړي په دعا کې که د نفس له شر، د شيطان له وسوسې او د دښمن له حملې پنا ه غواړي نو د خپلو دواړو لاسونو تلي دې د اسمان په لور داسې خپاره کړي لکه چې د کوتک کاڼي يا بل څه د ګوذار تم کول غواړي او که د رزق د غوښتلو لپاره دعا کوی نو دواړه لاسونه دې مخې ته داسې خپاره کړي لکه يو کس چې له چا څه غواړي او که د تضرع او زارۍ لپاره دعا کوي نو دواړه لاسونه دې له سره اوچن ونيسي او د ويرې خطرې ياپه مصيبت کې د ښکيليدو په وخت د دعا لپاره دې د لاسونو تلي د ځمکې په لور کړي دا په يو ډول د دې خبرې څرګندونه ده چې هغه د خپلو عملونو په وجه د کوم څيز د حاصلولو مستحق نه دی او کله چې دعا ختمه کړي نو په مخ، سينې يا سر دې لاسونه ومږي ځکه چې دا اشرف غړي دي.

کلیدي کلمې: