د دعا د قبليدو ځايونه

لکه څرنګه چې وختونه او شيبې د دعا په قبوليدو کې اغيزمنې دي همدا راز ځای او مقام هم د دعا په قبوليدو او منلو کې اثر لري او په ځينو ځايونو کې دعا ژر منل کيږي. په اسلام کي مسجد الحرام، عرفات، مشعر الحرام، مسجد نبوي، د کوفې جومات، د امامانو( ع) مزارونه او په تيره بيا د امام حسين (ع) زيارت هغه ځيني ځایونه دي چې د دعا لپاره ځانګړ شوي دي.  د امام حسين (ع) د زيارت په باره کي راغلی دی چې: «الاجابة تحت القبه» (د امام حسین تر ګنبد لاندې دعاګانې اجابت ته رسیږي).

کلیدي کلمې: