د دعا امر

خدای تعالی خپلې ډيرې لورينې او بخششونه په دعا پورې تړلې دي او دا دهغه مهرباني ده چې نه يوازې مونږ ته يې د دعا راهنمايی کړې ده بلکه مونږ ته يې د دعا کولو امر کړی دی چې دهغه بندګان دهغه له کرمه برخمن شي او لمنه يې دهغه ذات له شندنې ډکه شي.له همدې امله په قران، حديث او دائمه طاهرينو په روايتونو کې په دعا ډير ټنيګار شوی دی او له هرې لارې انسان دعا ته هڅول شوی دی لکه څرنګه چې لوی خدای فرمايی:

۱: و اذا ساء لک عبادی عنی فانی قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لی.

«کله چې زما بندګان زما په هکله له تا پوښتنه وکړي نو ووايه چې زه خو هغوی ته ډير نزدې يم او کله چې څوک له ما دعا غواړ ي نو زه يې اورم او ( مناسبه وي نو) قبلوم يې»

۲: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويکشف السوء

« هغه څوک دی چې د اضطرار او لاچارۍ په حال کې خدای وبلي نو هغه يې اوري او هره بلا غړوي »

۳: ادعوا ربکم تضرعا و خفية

« خپل پروردګار په تضرع او عاجزۍ سره او په پټه بلئ»

۴: هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين

« هماغه دی چې تل پاتې دی له هغه پرته بل معبود نيشته نو تاسو د زړه له کومې په عبادت سره له هغه دعا وغواړئ.

۵: و قال ربکم ادعونی استجب لکم.

«ستاسو رب فرمايی چې له ما دعا وغواړئ چې زه يې در قبوله کړم»

 رسول الله مبارک(ص) هم فرمايی:

الدعا‌ء سلاح المومن و عمود الدين

« دعا د مومن وسله او د دين ستنه ده»

امير المومنين علی ابن ابيطالب عليه السلام فرمايی:

الدعا ترس المومن و متی تکثر قرع الباب يفتح لک

«دعا د مومن ډال دی کله چې ته بيا بيا ور ټکوې نو هغه به درته پرانستل شي»

امام زين العابدين عليه السلام فرمايی:

ان الدعاء ليرد البلاء

«دعا بلا او مصيبتونه غړوي»

د امام محمد باقر عليه السلام وينا ده:

افضل العبادة الدعا‌ء

«تر ټولو ښه عبادت دعا ده»

امام جعفر صادق (ع) فرمايی:

الدعاء انفذ من السنان الحديد

«دعا د تيره څوکې تر نيزې هم زياته کارنده ده»

او د امام موسی کاظم(ع) په يوې وينا کې لولو:

عليکم بالدعا ء فان الدعاءوالطلب الی الله يرد البلاء

«دعا ضرور غواړئ ځکه چې له خدايه دعا بلا او مصيبت غړوي»

او د امام رضا (ع) ارشاد دی چې:

عليکم بسلاح الانبياءفقيل وما سلاح الانبياء قال الدعاء

«تاسو د نبيانو په وسلې ځانونه سنبال کړئ، پوښتنه وشوه چې د انبياوو وسله کومه يوه ده وې فرمايل: دعا »

او د امام محمد تقی عليه السلام وينا ده چې:

بالدعاء تدفع البلاء

«په دعا سره بلاګانې ليرې کيږي»

کلیدي کلمې: