( د بهلول کیسې (۸

بهلول او دارالمجانين

د هارون الرشيد يو خپل په لاره روان ؤ. بهلول ورسره په نا پامۍ كې ټكر شو. د هارون خپل ولوېد او چې راپاڅېد په ډېره غوسه يې وويل: احمقه، ته نه پوهېږې چې زه څوك يم؟

بهلول ورته وويل: پوهېږم چې ته څوك يې مامخكې هم څو ځله ليدلى يې.

هغه ورته وويل: زه دې چېرته ليدلى يم؟

بهلول ويل : په دارالمجانين كې.

هغه ورباندې چيغه كړه: احمقه، زه د هارون الرشيد خليفه د دربار سړى يم!

بهلول ورته وويل: زه خو په همدې خاطر درته وايم چې په دارالمجانين كې مې ليدلى يې.

 

کلیدي کلمې: